Algemene voorwaarden Adventure Tickets B.V.

Download de algemene voorwaarden hier

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Kortingsactie
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Prijs
Artikel 10 – Gebruik van het ticket en reserveringen
Artikel 11 – Bedenktijd en herroepingsrecht
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Intellectuele eigendom
Artikel 15 – Gedragsregels
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 18 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Adventure Tickets: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adventure Tickets B.V., de vennootschap die tickets op afstand voor de Organisator, als tussenpersoon op grond van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek, aan de Cliënt aanbiedt.

• Cliënt: de partij die een reservering voor een of meerdere ticket(s) plaatst bij Adventure Tickets;

• Organisator: de partij die zijn activiteiten op het platform van Adventure Tickets aanbiedt aan de Cliënt.

• Evenement: de door de Organisator georganiseerde Evenementen.

• Platform: de website van Adventure Tickets waarop Adventure Tickets, Tickets voor Evenementen van de Organisator aanbiedt.

• Ticket: (Digitaal) toegangsbewijs dat recht geeft op het reserveren van een Evenement via de Organisator.

• Ticketprijs: De prijs van een ticket, inclusief BTW (tenzij anders aangegeven).

• Reserveringsnummer: Het unieke Ticketnummer, dat tevens gebruikt wordt als reserveringsnummer.

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Cliënt  gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

• Dag: kalenderdag.

• Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen de Organisator en de Cliënt, met tussenkomst van Adventure Tickets.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adventure Tickets B.V.
Vestigingsadres:Vrouwe Udasingel 239, 6663GT  LENT
Telefoonnummer: 085-0605 444
E-mailadres: info@Adventuretickets.nl
KvK-nummer: 65066960

Artikel 3 – Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Adventure Tickets aangaat, waaronder mede begrepen het versturen van aanbiedingen en offertes.   

• Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de, met tussenkomst van Adventure Tickets in de zin van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek, tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een Organisator en een Cliënt. Hiervoor gelden, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten, de van toepassing zijnde algemene voorwaarden in die rechtsverhouding.

• Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke overeenkomst op afstand tussen Adventure Tickets en een Organisator.

• Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Cliënt dan wel aan de Organisator (digitaal) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Adventure Tickets zijn in te zien en zij op verzoek van de Cliënt dan wel de Organisator zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Cliënt dan wel de Organisator ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Cliënt dan wel de Organisator op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Cliënt  dan wel de Organisator langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

• Voor de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

• Adventure Tickets treedt bij het aanbieden en verkopen van tickets op als tussenpersoon bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen een Cliënt  en de Organisator.

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden activiteiten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt dan wel de Organisator mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen Adventure Tickets niet worden toegerekend.

• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreffen in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Cliënt gebruik dient te maken van het Ticket;

Artikel 5 – De overeenkomst

• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment dat Adventure Tickets (de autorisatie van) de betaling door Cliënt  heeft ontvangen. Adventure Tickets zendt hiervan zo spoedig mogelijk na ontvangst een bevestiging.

• Na ontvangst van de tickets dient Cliënt de tickets om te zetten in een reservering.

• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adventure Tickets passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Cliënt elektronisch kan betalen, zal Adventure Tickets daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

• Adventure Tickets kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Cliënt   aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Adventure Tickets op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of reservering te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

• Indien geen autorisatie van de betaling door Cliënt  verkregen wordt, dan ontvangt de Cliënt  hetzij via e-mail, hetzij via reguliere post, bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.

• De Organisator is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat de aangeboden Evenementen voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de Cliënt.

Artikel 6 – Kortingsactie

• Indien de Cliënt, met betrekking tot zijn reservering voor tickets, een beroep doet op een kortingsactie, dient duidelijk te zijn vermeld op welke wijze en binnen welke periode van deze kortingsactie gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

• Adventure Tickets zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van reserveringen alsook bij de beoordeling van deze reserveringen.

• Na betaling en reservering door de Cliënt, zendt Adventure Tickets de (adres)gegevens van de Organisator evenals het unieke reserveringsnummer door aan de Cliënt en wordt de Organisator in kennis gesteld.

• Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de Cliënt aan Adventure Tickets kenbaar heeft gemaakt.

• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Adventure Tickets de tickets binnen 7 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien het niet mogelijk blijkt de tickets om te zetten in een reservering, ontvangt de Cliënt hierover uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de volledige betaling van de tickets bericht. In geval van onmogelijkheid tot het doen van een reservering, zal Adventure Tickets het aankoopbedrag aan de Cliënt   terugstorten. De overeenkomst is alsdan ontbonden.

• In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Adventure Tickets het bedrag dat de Cliënt   betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

• Het reserveren van een Ticket kan slechts binnen de aangegeven geldigheidsperiode. De geldigheid van het Ticket en / of een reservering vervalt automatisch, indien de geldigheidsperiode is verstreken. De Cliënt  heeft geen recht op een vergoeding of compensatie.

Artikel 8 – Betaling

• Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient vooraf te worden betaald aan Adventure Tickets door de Cliënt.  Adventure Tickets houdt een percentage commissie achter en gireert het restant aan de Organisator.

• De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

• Bij een telefonische reservering: Paypal, iDEAL of bankoverschrijving;

• Bij reservering via de website van Adventure Tickets: PayPal, iDEAL, Bancontact/Mister Cash en – indien uitdrukkelijk van toepassing verklaard – een bankoverschrijving.

• De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan Adventure Tickets te melden.

Artikel 9 – Prijs

• Offertes worden gemaakt op basis van de prijs die van toepassing zijn op dat moment. Adventure Tickets heeft het recht om eventuele verhogingen van de invoerrechten, accijnzen, lonen en inkoopprijzen (zelfs indien veroorzaakt door een verandering in de wisselkoers) en/of verhogingen die voortvloeien uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wetgeving of verordening, in rekening te brengen.

• Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. De Event Organisator is er verantwoordelijk voor de Cliënt, na reservering, een factuur te doen toekomen.

Artikel 10 – Gebruik van het ticket en reserveringen

• Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

• Kan het unieke reserveringsnummer/het ticket slechts een keer worden gebruikt;

• Is het unieke reserveringsnummer/het ticket slechts voor een persoon geldig;

• Dient de Cliënt het unieke reserveringsnummer/het ticket te gebruiken binnen de geldigheidsperiode. Indien de Cliënt   deze niet binnen de geldigheidsperiode inwisselt, vervalt het unieke reserveringsnummer/het ticket automatisch. Het kan niet meer worden ingewisseld. De Cliënt heeft dan  geen recht op vergoeding of compensatie;

• Is het reproduceren van het unieke reserveringsnummer/het ticket verboden;

• Adventure Tickets behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van de Cliënt  en waarvan Adventure Tickets vermoedt, of is gebleken, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

• Adventure Tickets behoudt zich het recht voor om een maximum aantal tickets per Cliënt aan te bieden.

Artikel 11 – Bedenktijd en herroepingsrecht

• Gelet op het bepaalde in artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek, zijn de wettelijke bedenktijd en het herroepingsrecht niet van toepassing op de dienstverlening van Adventure Tickets.

• Het annuleren van de overeenkomst is alleen mogelijk op grond van een afgesloten annuleringsverzekering onder de voorwaarden van die verzekering. Annuleringen dienen te allen tijde, al dan niet na doorwijzing door Adventure Tickets, door de Cliënt  te worden ingediend bij de verzekeraar.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

• Adventure Tickets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Evenementen die door de Organisator worden georganiseerd, noch voor de juistheid van door de Organisator aan Adventure Tickets verstrekte gegevens op grond waarvan de Cliënt een Ticket koopt.

• De aansprakelijkheid van Adventure Tickets is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot eenmaal het betaalde bedrag aan Adventure Tickets.

• Adventure Tickets is jegens de Cliënt  dan wel de Organisator nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Adventure Tickets is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

• Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Adventure Tickets.

• Adventure Tickets is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal jegens Cliënt  tijdens of ten gevolge van een Evenement.

• Adventure Tickets is nimmer aansprakelijk indien de website niet correct werkt; de technische aard er van verzet zich daartegen. Overmacht situaties worden zo spoedig mogelijk opgelost.

• Adventure Tickets is nimmer aansprakelijk voor het verlies van tickets door de Cliënt  door welke oorzaak dan ook.

Artikel 13 – Overmacht

• Adventure Tickets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Cliënt of Organisator indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

• Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Adventure Tickets geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adventure Tickets niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder internet- en serverstoringen.

• Indien er sprake is van overmacht zal Adventure Tickets de Cliënt en de Organisator hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

• Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Adventure Tickets alsmede met betrekking tot de door Adventure Tickets gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Adventure Tickets. Het is de Cliënt   verboden deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Adventure Tickets.

• Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van de activiteit/dienst, het evenement, de locatie, de beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van de betreffende dienst/activiteit of van het betreffende evenement. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 15 – Gedragsregels

• De Cliënt dient zich te houden aan de door de Organisator gestelde geldende gedragsregels met betrekking tot activiteiten waarvoor Adventure Tickets, tickets levert.

• Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

• Is het verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de locatie van het Evenement;

• behouden de Organisator en de houder van de locatie zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van de activiteit arriveren de toegang te ontzeggen;

• behoudt de Organisator te allen tijde het recht voor om van de activiteit of het evenement beeld- en/of geluidopnamen te (doen) maken. De Cliënt  verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet thans afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

• Adventure Tickets  beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de dienstverlening van Adventure Tickets dienen binnen twee weken na bekendmaking daarvan, via een e-mail aan info@adventuretickets.nl te worden bekendgemaakt. Adventure Tickets probeert een klacht binnen twee weken te behandelen. Klachten over een Evenement worden door Adventure Tickets niet in behandeling genomen, maar doorgezet naar de betreffende Organisator.

• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

• Op deze algemene voorwaarden en voorts op alle overeenkomsten die Adventure Tickets aangaat, is Nederlands recht van toepassing.   

• Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

• Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands worden verstrekt, is in geval van geschil over inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 18 – Overige bepalingen

• Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst nietig is, dan wel vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen der partijen met betrekking tot de overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden, het dichtst benadert.

• Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.